Retningslinjer for valg i Røde Kors

Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 17. april 2015

GENERELLE VALGREGLER

1. Valgbarhet

1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må den/de trekke seg fra komiteen.

1.2. Bare kandidater som er foreslått skriftlig til valgkomiteen innen tidsfristen[1] og som har sagt seg villig, er valgbare. Det er likevel en forutsetning for valgbarhet at de blir foreslått på nytt under selve valgmøtet. Alle kandidatene må derfor stå oppført på valgkomiteens liste.

1.3. Ved valg på lokalt nivå kan årsmøtet/valgmøtet ved åpningen av møtet vedta om det skal være tillatt med benkeforslag.

1.4. Medlemmer av Røde Kors over 15 år kan velges til styrer og råd. Denne alders-grensen gjelder også for leder og nestleder av landsråd/distriktsråd/lokalråd for Røde Kors Ungdom, men ikke for øvrige medlemmer i disse ungdomsrådene.

1.5. Flertallet av et styres medlemmer og ett av varamedlemmene skal ha fylt 18 år, jf. Lover for Røde Kors § 12.

1.6. Til et styre kan ikke velges personer som er ansatt eller har ledende tillitsverv i virksomheter som dette styret har ansvar for, jf. Lover for Røde Kors § 12.

1.7. Den som har hatt samme verv sammenhengende i tre valgperioder bør ikke gjenvelges til samme tillitsverv, med mindre slikt gjenvalg er spesielt ønskelig.

2. Forslagsrett

2.1. Valgkomiteen kan fremme egne forslag på kandidater.

2.2. Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt på forhånd og ha erklært seg villig.

3. Fullmaktspørsmål

3.1. Valg kan bare foregå ved personlig fremmøte, avstemning med fullmakter godtas ikke.

4. Gjennomføring av valget

4.1. Valgkomiteens leder bistår dirigenten/møtelederen under valget.

4.2. Landsmøtets/årsmøtets/valgmøtets delegater skal innen fristen1 ha fått tilsendt valg-komiteens forslag sammen med redegjørelse for valgprosedyren.

4.3. Valgkomiteens forslag skal inneholde én kandidat til hvert verv, men referere alle forslag innsendt av forslagsberettigede1, samt de forslag som valgkomiteen selv måtte ønske å fremme. Det skal opplyses hvilke verv vedkommende er foreslått til og eventuelle forbehold vedkommende har tatt.

4.4. Alle foreslåtte skal kunne velges til alle verv i styret/rådet, hvis kandidaten selv ikke har tatt forbehold om noe annet.

4.5. Før valget finner sted, skal det redegjøres for valgprosedyren for lands-møtets/årsmøtets/valgmøtets deltakere.

4.6. Ved presentasjon av kandidatene brukes bokstavrekkefølge. Det er ingen rangering av kandidatene, men en ren valgteknisk ordning for å sikre bestemmelsen om særskilte valg.

4.7. Alle valg foregår skriftlig eller ved hjelp av voteringsenhet, og hver for seg. Ved valg på lokalt nivå kan årsmøtet ved åpningen av møtet vedta å se bort fra denne regelen, dog ikke ved valg av leder/nestleder. Dersom minst én stemmeberettiget ønsker det, skal likevel skriftlig valg gjennomføres, også om ønsket fremlegges i løpet av gjennomføring av valget.

4.8. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg til samme verv og ingen av dem oppnår mer enn halvparten av stemmene (absolutt flertall), foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Valget avgjøres dermed ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Leder har ikke dobbeltstemme under valg.

4.9. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen, men antallet skal oppgis.

5. Stemmerett

5.1. Hver delegat[2] har én stemme.

5.2. Bare medlemmer som har fylt 15 år, har stemmerett. For deltagelse på Røde Kors Ungdoms møter, og for delegater som representerer Røde Kors Ungdom på øvrige møter, gjelder aldersgrensen 13-30 år, jf. Lover for Røde Kors § 15.

5.3. For å ha stemmerett på Landsmøtet/årsmøtet/valgmøtet, må medlemmet ha betalt sin kontingent til den respektive foreningen i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse.

6. Vervovertakelse

6.1. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at Landsmøtet/årsmøtet er avsluttet.

7. Anke

7.1. Dersom en eller flere stemmeberettigede delegater/medlemmer eller kontroll-komiteens leder mener at det er skjedd formelle feil ved forberedelsene eller gjennomfø-ringen av valget, kan disse/denne på dette grunnlag anke valget. Slik anke må innleve-res på valgdagen, før møtet er avsluttet.

7.2. For behandling av anker, se del II, spesielle valgregler.

8. Valgkomité

8.1. Valgkomiteen er ansvarlig overfor Landsmøtet/årsmøtet/valgmøtet og legger sitt forslag direkte frem for dette.

8.2. Valgkomiteen er ansvarlig for tilrettelegging av alle valg som gjennomføres på det respektive Landsmøtet/årsmøtet/valgmøtet.

8.3. Lederen for valgkomiteen leder og tilrettelegger komiteens arbeid.

8.4. Komiteen velger selv sin nestleder.

8.5. Valgkomiteen skal hele landsmøteperioden/hele året arbeide med å fremskaffe og vurdere aktuelle kandidater. Valgkomiteen skaffer opplysninger om de kandidater som foreslås.

8.6. Valgkomiteen har ansvaret for å påse at alle kandidater på valgkomiteens liste er valgbare, bl.a at de er forespurt og sagt seg villige, og at de er medlemmer av Røde Kors.

8.7. Valgkomiteen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til ulike verv. Valgkomiteen skal imidlertid sørge for en balansert sammensetning i sine forslag hvor det er tatt nødvendig hensyn til oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes samlede kompetanse.

Med kompetanse menes blant annet:
• Kunnskap om Røde kors
• Erfaring fra frivillig arbeid
• Samfunnskunnskap nasjonalt og internasjonalt
• Styrekompetanse/erfaring
• Økonomi og budsjettstyring
• Erfaring fra annen virksomhet som kan gi Røde Kors komplimenterende kompetanse.

Minoritetsbakgrunn samt geografisk og kjønnsmessig fordeling av kandidatene bes også vektlagt. Valgkomitéen bør bestrebe i så stor grad som mulig å foreslå kandidater som fører til at rådene gjenspeiler sammensetningen og mangfoldet i befolkningen/distriktet/lokalområdet.

8.8. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

8.9. Styrets/rådets medlemmer eller varamedlemmer kan ikke samtidig sitte i respektiv valgkomité eller i kontrollkomité.

 

B VALG I DISTRIKTENE

B.1 Distriktenes årsmøter – hvem som skal velges

B.1.1. Distriktets årsmøte velger medlemmer av styret i henhold til gjeldende lover, jf. Lover for DD Røde Kors.

B.1.2. Distriktsårsmøtet kan velge en kontrollkomité i henhold til Lover for DD Røde Kors.
B.1.3. Distriktsårsmøtet skal velge en valgkomité i henhold til Lover for DD Røde Kors. Valgkomiteen skal bestå av leder, 1-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer.

Innstilling til valgkomite legges frem av distriktsstyret.

Distriktsstyrets innstilling presenteres for valgmøtet. Alle øvrig foreslåtte refereres også, med nærmere opplysninger om hver enkelt kandidat.

B.1.4. Distriktsårsmøtet skal velge en revisor.

B.2 Avdelingenes valgmøter – delegater og hvem som skal velges

B.2.1 Delegatene på valgmøtene er: – Røde Kors Hjelpekorps: Leder og nestleder av alle lokalråd Røde Kors Hjelpekorps.
– Røde Kors Omsorg: Leder og nestleder av alle lokalråd Røde Kors Omsorg. Dersom leder eller nestleder ikke kan møte skal lokalrådet velge ett annet medlem fra lokalrådet som delegat. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). – Røde Kors Ungdom: Lederne av alle lokalråd Røde Kors Ungdom i distriktet og alle aktive medlemmer Røde Kors ungdom i distriktet.

B.2.2. Distriktsråd og deres valgkomiteer velges på avdelingenes valgmøter. Innstilling til valgkomite legges frem av distriktsrådet. Valgmøtet kan beslutte at distriktets valgkomité også skal være avdelingens valgkomité.
Distriktsrådets innstilling presenteres for valgmøtet. Alle øvrig foreslåtte refereres også, med nærmere opplysninger om hver enkelt kandidat.

B.2.3. Distriktsrådenes sammensetning fremgår av distriktets lover.

B.2.4. Eventuell egen valgkomité skal bestå av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

B.3 Valgbarhet

B.3.1. Medlemmer av distriktet eller en lokalforening i distriktet kan velges som medlemmer av distriktsstyret samt distriktets valgkomité og eventuell kontrollkomité.

B.3.2. Medlemmer som er frivillig i avdelingenes aktiviteter, kan velges som medlemmer av distriktsrådene og rådenes valgkomiteer. B.3.3. Kandidatene må være foreslått skriftlig til valgkomiteen innen tidsfristen, 2 måneder før årsmøtet/valgmøtet.

B.4 Forslagsrett

B.4.1. Kun lokalforeningene kan foreslå kandidater til årsmøtevalgte medlemmer av distriktsstyret, dets valgkomité og eventuelt kontrollkomité. B.4.2. Kun de respektive lokalrådene kan foreslå kandidater til medlemmer av distriktsrådene og deres valgkomiteer.

B.4.3. Valgkomiteens leder skal innen 4 måneder før årsmøtet/valgmøtet tilskrive de forslagsberettigede med anmodning om å sende inn skriftlige forslag til kandidater.

B.5 Gjennomføring av valget

B.5.1. Valgkomiteens innstilling skal sendes til årsmøtets/valgmøtets delegater senest 21 dager før årsmøtet/valgmøtet. Dokumentet skal inneholde samtlige foreslåtte kandi-daters curriculum vitae.

B.6 Stemmerett

B.6.1. Distriktsstyret, valgkomité og eventuell kontrollkomité velges av årsmøtet.

B.6.2. Distriktsrådene og deres valgkomiteer velges av respektive valgmøter, se B.2.

B.7 Anke

B.7.1. Anken behandles og avgjøres av årsmøtet/valgmøtet, under ledelse av dirigenten før årsmøtet er avsluttet. Ankeinstansen avgjør hvilke valg som underkjennes. Nytt valg bør avholdes umiddelbart i samme møte. B.7.2. Anken gis oppsettende virkning. B.8 Valgkomité B.8.1. Distriktsorganisasjonens sekretariat bistår valgkomiteene.

 

C VALG LOKALT

C.1 Lokalforeningens årsmøte – hvem som skal velges

C.1.1. Lokalforeningens årsmøte velger medlemmer av styret i henhold til gjeldende lover, jf. Lover for LL Røde Kors.

C.1.2. Årsmøtet skal velge en valgkomité i henhold til Lover for LL Røde Kors. Valgkomiteen skal bestå av leder, 1-2 medlemmer og 1-2 varamedlemmer. Innstilling til valgkomite legges frem av styret.
Styrets innstilling presenteres for årsmøtet. Alle øvrig foreslåtte refereres også, med nærmere opplysninger om hver enkelt kandidat.

C.1.3. Årsmøtet skal evt. velge en revisor.

C.2 Avdelingenes valgmøter – delegater og hvem som skal velges

C.2.1. Delegatene på valgmøtene er: – Røde Kors Hjelpekorps: Alle medlemmer i lokalforeningen som er frivillig i avdelingens aktiviteter. – Røde Kors Omsorg: Alle medlemmer i lokalforeningen som er frivillig i avdelingens aktiviteter. – Røde Kors Ungdom: Alle medlemmer i lokalforeningen som er frivillig i avdelingens aktiviteter.

C.2.2. Lokalråd og deres valgkomiteer velges på avdelingenes valgmøter. Valgmøtet kan beslutte at lokalforeningens styre og/eller valgkomité også skal være avdelingens lokalråd og/eller valgkomité.

C.2.3. Lokalrådenes sammensetning fremgår av lokalforeningens lover.

C.2.4. Eventuell egen valgkomité skal bestå av leder, 2 medlemmer og 2 vara-medlemmer.

C.3 Valgbarhet

C.3.1. Medlemmer av lokalforeningen kan velges som medlemmer av styret.

C.3.2. Medlemmer som er frivillig i avdelingens aktiviteter kan velges som medlemmer av respektivt lokalråd.

C.3.3. Leder/nestleder og kasserer i samme styre må ikke være beslektet eller på annen måte være i avhengighetsforhold til hverandre.

C.4 Forslagsrett

C.4.1. Medlemmer av lokalforeningen kan foreslå kandidater til årsmøtevalgte medlemmer av lokalforeningsstyret og dets valgkomité.

C.4.2. Medlemmer som er frivillig i den respektive avdelingens aktiviteter i lokal-foreningen kan foreslå kandidater til medlemmer av lokalrådet og dets valgkomité.

C.4.3. Valgkomiteens leder bør senest 2 måneder før årsmøtet/valgmøtet anmode de forslagsberettigede om, innen en oppgitt frist, å sende inn skriftlige forslag til kandidater til de verv som er på valg på neste årsmøte/valgmøte.

C.5 Gjennomføring av valget

C.5.1. Valgkomiteens innstilling bør kunngjøres senest 8 dager før årsmøtet/valgmøtet. Dokumentet skal inneholde en oversikt over alle foreslåtte kandidater, og bør inneholde kandidatenes curriculum vitae.

C.6 Stemmerett

C.6.1. Medlemmer av lokalforeningen har stemmerett på lokalforeningens års møte.

C.6.2. Medlemmer som er frivillig i den respektive avdelingens aktiviteter i lokal-foreningen har stemmerett på valgmøtene for valg av lokalråd.

C.7 Valgkomité

C.7.1. Valgkomiteens leder tilrettelegger og leder komiteens arbeid.

C.8 Anke

C.8.1. Anken behandles og avgjøres av årsmøtet/valgmøtet, under ledelse av møtelederen før årsmøtet/valgmøtet er avsluttet. Ankeinstansen avgjør hvilke valg som underkjennes. Nytt valg bør avholdes umiddelbart i samme møte.

C.8.2. Anken gis oppsettende virkning [1] Se del II spesielle valgregler [2] Se del II spesielle valgregler ang. delegater.

 

Hele dokumentet kan en laste ned her:

Adobe Acrobat Reader PDF

Bestemmelser for valg i Røde Kors

 

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no